vanliga vattenproblem

HÅRT VATTEN

I talspråk innehåller hårt vatten mycket kalk men beror på höga halter av kalcium och magnesium. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader och gränsen går vid 15dH° eller mer.Hårt vatten är inte farligt att dricka men orsakar vita beläggningar på glas och porslin och kalkavlagringar i köksmaskiner, vilket förkortar livslängden.[1]

JÄRN

Järn och mangan är vanligt förekommande i borrade brunnar. Detta gör att vattnet får en brun/gulaktig nyans och det kan både smaka och lukta annorlunda. Missfärgad tvätt är ett vanligt problem samt att kakel och porslin, såsom toalett och badkar, kan få gula beläggningar. [4]

SALT VATTEN

Smakar ditt vatten salt beror det på höga halter av ämnet natriumklorid. Detta är främst förekommande i kustnära områden då havsvatten läcker in i brunnen. För höga halter kan ge upphov till skador på ledningsnät samt påskynda rostangrepp.

SVAVEL

Om ditt dricksvatten innehåller halter av svavelväte kommer det att avge en mycket illaluktande lukt, ungefär som ruttna ägg. Gasen är inte direkt skadligt för oss människor men kan orsaka smakförändringar och ge symptom som yrsel och huvudvärk.

SURT VATTEN (LÅGT PH)

Surt vatten indikerar ett lågt pH-värde som ger vattnet så kallade aggressiva egenskaper. Risken för korrosionsangrepp på rör-och vattensystem ökar då vilket kan innebära att framför allt kopparledningar bryts ner och avlagringar uppstår. I värsta fall kan rören frätas sönder och metallrester kommer då ut i dricksvattnet, vilket kan ge magproblem.[2]

HUMUSÄMNEN

Humus består av organiska ämnen och beror på att ytvatten tränger in i brunnen, vilket påverkar vattnets färg genom att ge det en gul och grumlig ton.[5] Humus är inte farligt men kan påverka både smak och lukt negativt, vilket kan göra det obehagligt att dricka.

BAKTERIER

Ett av de vanligaste problemen med brunnsvatten är uppkomsten av bakterier. En förekommande bakterie är Escherichia coli (E.coli) och uppkommer på grund av föroreningar från avlopp eller gödsel. Innehåller ens dricksvatten E.coli kan man bli riktigt dålig med symptom såsom buksmärtor och kräkningar. Om detta inträffar måste vattnet kokas innan användning samt att brunnen måste saneras. [3]

NITRAT

Påverkan från gödsel eller läckage från avlopp kan ge höga halter av nitrat. Förekomsten av nitrat i vårt dricksvatten kontrolleras regelbundet då det är farligt och kan försämra vår syreupptagningsförmåga. Risken är större hos barn och därför bör vatten med halter av nitrat inte ges till spädbarn.[6]